Latest Astrology Articles

Sri Sankata Naasana Ganesha Stotram in Telugu

నారద ఉవాచ ప్రణమ్య శిరసా దేవం గౌరీ పుత్రం వినాయకం భక్తావాసం స్మరేన్నిత్యం ఆయుః కామార్థ సిద్దయే ప్రథమం వక్త్రతుండం చ ఏకదంతం ద్వితీయకం తృతీయం కృష్ణ పింగాక్షం గజవక్త్రం చతుర్థకం లంబోదరం పంచమం చ షష్టం వికటమేవ చ సప్తమం విఘ్నరాజం చ థూమ్రవర్ణం తథాష్టకమ్ నవమం   బాలచంద్రంచ దశమం తు వినాయకం ఏకాదశం గణపతిం ద్వాదశంతు గజాననమ్ ద్వాదశైతాని నామాని త్రిసంధ్యం యః పఠేన్నరః న చ విఘ్న భయం తస్య సర్వ సిద్ధి […]

Solar Eclipse 21st June 2020 Rasi wise Remedies

Follow these remedies for each rasi for the surya grahan June 21st 2020. The surya grahan is occuring in Mrigaseersha nakshatra and Ardra nakshatras. Remedies during and after SOLAR ECLIPSE for 12 Rashi (Zodiac Signs) Aries (Mesh Rashi): Ritual : subramanya stotram or vishnu sahasranamam Grains should be Donate: Whole Green Moong (Cheru Payaru) (1 […]

Navagrahas Nine Flowers

Do you know which flowers are governed by the nine planets?. Worshipping the planets with these flowers may help pacify the malefic aspects of the planets. Let’s look at the favorite flowers of the nine planets. 1. Sun – Red Lotus 2. Moon – White Lily 3. Mars – Champaka 4. Mercury – Japaa-pushpi (hibiscus) […]

Sri Arunachala Akshara Mana Mala In Telugu Free Download

అరుణాచలా మనుచు స్మరియించు వారల అహము నిర్మూలింపు మరుణాచలా (1) అళగు సుందరముల వలె చేరి నేను నివుందమభిన్నమై అరుణాచలా (2) లో దూరి లాగి  ని లోగుహను చెరగా అనుసరించి తేమొకో అరుణాచలా (3) ఎవరికిగా నన్ను యేలితి విడచిన అఖిలము నిందించు అరుణాచలా (4) ఈ నింద తప్పు నిన్నేటికి దలపించి తిక విడు వారెవరరుణాచలా (5) కనిన జనని కన్న ఘనదయదాయక ఇదియా అనుగ్రహం అరుణాచలా (6) నిన్నేమార్చి యరుగనీక యుల్లము పైని నురుదిగా […]

Kuja Graha Stotra

కుజ గ్రహ స్తోత్ర కీర్తన అంగారక మాశ్రయామ్యహం | వినతా శ్రితజన మందారం | మంగళవారం భూమికుమారం వారం వారం | అంగారక మేష వృశ్చిక రాశ్యధిపతిం | రక్తాజ్ఞం రక్తాంబరాది ధరం శక్తి శూలధరం | మంగళం కంబుగళం మంజులధర పద యుగళమ్ | మంగళ నాయక మేష తురంగం మకరోత్తుంగం | దానవ సుర సేవిత మందస్మిత వక్త్రం | దరణీప్రదం భ్రాత్రుకారం రక్తనేత్రం | దీన రక్షకం పూజిత వైద్యనాథ క్షేత్రం | […]

Sri Lakshmi Narasimha Karavalamba Stotram in Telugu

శ్రీ లక్ష్మి నరసింహా స్వామి  కరావలంబ స్తోత్రం శ్రీమత్పయోనిధినికేతన చక్రపాణే భోగీంద్రభోగమణిరాజిత పుణ్యమూర్తే | యోగీశ శాశ్వత శరణ్య భవాబ్ధిపోత లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 1 || బ్రహ్మేంద్రరుద్రమరుదర్కకిరీటకోటి సంఘట్టితాంఘ్రికమలామలకాంతికాంత | లక్ష్మీలసత్కుచసరోరుహరాజహంస లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 2 || సంసారదావదహనాకరభీకరోరు-జ్వాలావళీభిరతిదగ్ధతనూరుహస్య | త్వత్పాదపద్మసరసీరుహమాగతస్య లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 3 || సంసారజాలపతితతస్య జగన్నివాస సర్వేంద్రియార్థ బడిశాగ్ర ఝషోపమస్య | ప్రోత్కంపిత ప్రచురతాలుక మస్తకస్య లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి […]

Upadesa Panchakam with Meanings in Telugu

శ్రీ ఆది శంకరాచార్య విరచిత ఉపదేశ పంచకం వేదో నిత్యమధీయతాం తదుదితం కర్మస్వనుష్టీయతాం తేనేశస్య విధీయతా ముపచితిః కామ్యే మతి స్తజ్యతామ్ పాపౌఘ పరిధూయతాం భవసుఖే దోషో అనుసంధీయతాం ఆత్మేచ్చ వ్యవసీయతాం నిజగృహాత్తూర్ణం వినిర్గమ్యతాం || (1) నిత్యం వేదం చదువు. వేదం చెప్పిన కర్మలను చేయి. ఈశ్వరుని పూజించు. కోరికలను విడిచి పెట్టు. పాపములను పరిహరించు. సంసారంలో దోషం తెలుసుకో. ఆత్మ జ్ఞానం కోసం ప్రయత్నం చేయి. ఇంటిని వదిలి బయటకి వెళ్లు. సంగస్సత్సువిధీయతాం భగవతో […]

Shri Chandrasekharendra Saraswathi Stuthi in Telugu

  శ్రీ చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి స్తుతి శృతిస్మృతిపురాణోక్త ధర్మమార్గరతం గురుమ్ | భక్తానాం హితవక్తారం నమస్యే చిత్తశుద్ధయే || 1 || అద్వైతానందభరితం సాధూనాముపకారిణమ్ | సర్వశాస్త్రవిదం శాంతం నమస్యే చిత్తశుద్ధయే || 2 || ధర్మభక్తిజ్ఞానమార్గప్రచారే బద్ధకంకణమ్ | అనుగ్రహప్రదాతారం నమస్యే చిత్తశుద్ధయే || 3 || భగవత్పాదపాదాబ్జవినివేశితచేతసః | శ్రీచంద్రశేఖరగురోః ప్రసాదో మయి జాయతామ్ || 4 || క్షేత్రతీర్థకథాభిజ్ఞః సచ్చిదానందవిగ్రహః | చంద్రశేఖర్యవర్యో మే సన్నిధత్తా సదా హృది || 5 || పోషణే వేదశాస్త్రాణాం దత్తచిత్తమహర్నిశమ్ | క్షేత్రయాత్రారతం […]

Meaning of Gayathri Dhyana Shloka

Gayatri Mantra Dhyana Shloka and its meaning muktaa vidruma hEma neela dhavaLa CHaayairmukhaistreekshaNai:, yuktaamindu nibaddHa ratna makuTaam tatvaartha varNaatmikaam gaayatreem varadaabhayankuSa kaSaaSSubhramkapalam gadaam Sankham chakramathaaravindayugaLam hastairvahanteem bhajE ముక్తా విద్రుమ హేమ నీల ధవళ ఛాయైర్ముఖైస్త్రీక్షణై:, యుక్తామిందు నిబద్ధ రత్న మకుటాం తత్వార్థ వర్ణాత్మికాం గాయత్రీం వరదాభయంకుశ కశాశ్శుభ్రంకపలం గదాం శంఖం చక్రమథారవిందయుగళం హస్తైర్వహంతీం భజే I pray to the divine mother Gayatri who […]

Shri Adi Sankaracharya Charitra

 “Sruthi Smruthi Puranaanaa maalayam karunaalayam namaami bhagavatpaadam sankaram lokasankaram” Shri Adi Shankaracharya was born in a village Kaladi, situated on the banks of purna river in the state of Kerala, India. He was born in the year 509 BC. As per vedic calendar, he was born in vibhava nama samvatsara vysakha shukla panchami. Which is […]

Newsletter

Powered by MailChimp